Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Używane one są do określenia statystyk odwiedzin naszego serwisu. Nie pobieramy żadnych informacji o naszych czytelnikach. Twoja przeglądarka domyślnie przechowuje pliki cookie - pamiętaj o tym. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Zgadzam się - schowaj ten komunikat
Logo
Baner Strategia Baner Strategia
Baner Projekty
Baner Kontakt


Statut Stowarzyszenia


Statut 
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej ?Mroga?

zatwierdzony 
UCHWAŁĄ Nr 8/2015
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "MROGA"


podjętej w dniu 23.07.2015 r. 


Rozdział I 
Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie ? lokalna grupa działania o nazwie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej ?Mroga?, zwana dalej ?Stowarzyszeniem?, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, poprzez:
1) realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD) w rozumieniu przepisów PROW dla obszaru gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia;
2) aktywizowanie ludności wiejskiej;
3) promocję obszarów wiejskich;
4) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach  wiejskich,
5) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich, 
6) realizację i wspieranie działań na rzecz realizacji PROW dla obszaru gmin, o których mowa w pkt 1,
7) rozwój edukacji i sportu na terenach wiejskich, 
8) wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przyczyniające się do osiągnięcia następujących celów:
a) poprawy konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa poprzez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji;
b) poprawy stanu środowiska naturalnego i terenów wiejskich poprzez wspieranie gospodarowania gruntami;
c) poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej.
9) działania mające na celu pobudzenie: aktywności zawodowej, rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich,
10) wspieranie rozwoju usług turystycznych i usług okołoturystycznych w celu zwiększenia dochodów i zasobności mieszkańców gmin,
11) tworzenie warunków umożliwiających zachowanie dziedzictwa i tożsamości kulturowej,
12) promocja walorów lokalnych: na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym, w szczególności w dziedzinie produktów, usług, kultury i sztuki,
13) wspieranie powstawania i działalności partnerstwa międzysektorowego, międzyregionalnego i międzynarodowego, 
14) działania zapobiegające zjawisku marginalizacji grup społecznych, i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

§ 2.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Koluszkach.
Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy w brzmieniu Stowarzyszenie ?MROGA?.

§ 3.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) zwanych dalej przepisami PROW, rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005) oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r., poz. 378), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L z dnia 20 grudnia 2013 r.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. U. UE L z dnia 20 grudnia 2013 r.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może działać poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w przypadku realizacji projektów współpracy z innymi lokalnymi grupami działania oraz innymi instytucjami posiadającymi siedziby poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6.

Czas działalności Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Rozdział II
Zasady działania Stowarzyszenia

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1) przygotowanie do realizacji i wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez działania informacyjne, promocyjne i tworzenie oraz realizację Lokalnej Strategii Rozwoju,
2) wdrażanie innych programów operacyjnych obowiązujących dla Polski.
3) przeprowadzanie badań, ekspertyz i analiz mających na celu poznanie potencjału i zasobów środowiska i gospodarki regionu dla celów opracowywania strategii rozwoju regionu,
4) organizowanie spotkań grup dyskusyjnych mających na celu informowanie mieszkańców o możliwych drogach rozwoju zrównoważonego regionu, organizowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, imprez kulturalnych i rekreacyjnych
5) zachęcanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych i dyskusyjnych,
6) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,
7) promocję i informację dotyczącą założeń i sposobu realizacji lokalnej strategii rozwoju i innych działań Stowarzyszenia,
8) informowanie, pomoc szkoleniową i doradczą w zakresie zasad przyznawania, przygotowywania i realizacji projektów w ramach PROW i lokalnej strategii rozwoju,
9) organizację imprez promujących region, jego produkty, usługi, kulturę, sztukę i tradycje, 
10) stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu  rozwoju obszarów wiejskich w zakresie: 
- wydawanie książek 58.11.Z PKD,
- wydawanie gazet 58.13.Z PKD,
- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z PKD,
- pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 66.19.Z PKD
- działalność organizatorów turystyki 79.12.Z PKD,
- działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B PKD
- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych 72.19.Z PKD
- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z PKD
- pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z PKD,
- działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 96.04.Z PKD,
- działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowaną
94.99.Z PKD,
- pozostałą działalność związaną ze sportem 93.19.Z PKD,
- stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z PKD
- działalność portali internetowych 63.12.Z PKD
- działalność wspomagająca edukację 85.60.Z PKD. 
- pozostałe  doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z

Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej w całości jest przeznaczany na cele statutowe i nie może podlegać podziałowi między członków stowarzyszenia. 

§ 8.

Stowarzyszenie realizując cele statutowe opiera się na pracy społecznej członków i zatrudnionych pracownikach. Może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.


Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 9.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i osoba prawna:
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży deklarację członkowską oraz wystawioną na piśmie rekomendację od co najmniej dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.
2. Osoba fizyczna, reprezentująca osobę prawną, nie może być jednocześnie członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia. 
3. Członkiem zwyczajnym może być w szczególności: każda z gmin ? jednostka samorządu terytorialnego wymieniona w  paragrafie 1 pkt. 1 oraz inne osoby prawne działające aktywnie na rzecz rozwoju obszaru działania Stowarzyszenia, które utożsamiają się z celami działania Stowarzyszenia. 
4. Osobę prawną: Gminę ? Jednostkę Samorządu Terytorialnego reprezentuje Wójt, Burmistrz lub osoba wskazana przez wyżej wymienionych. Inne osoby prawne reprezentują osoby fizyczne uprawnione do reprezentowania tychże podmiotów.   

§ 10.

Nabycie i utrata członkostwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów Zarządu Stowarzyszenia.

§11.

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji;
2) przestrzegać postanowień Statutu;
3) opłacać składki członkowskie;
4) brać udział w Walnym Zebraniu Członków.

2. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach;
4) wstępu na imprezy kulturalne organizowane przez Stowarzyszenie.

§ 12.

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu:
1) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi;
2) wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu zwykłą większością głosów:
a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia;
b) za pozbawienie praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;
c) za działanie na szkodę stowarzyszenia;
3) braku wpłaty składek członkowskich przez okres jednego roku.
4) śmierci.
§ 13.

Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia członków zwykłych Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 14.

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Rada;
4) Komisja Rewizyjna.

2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady.
3. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata.

§ 15.

Z zastrzeżeniem § 16 ust. 4 pkt 7 uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy założeniu skutecznego zawiadomienia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. 

§ 16.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarządu, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
3. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć zwyczajni członkowie Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym partnerzy Stowarzyszenia oraz zaproszeni przez Zarząd goście.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
1) ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej i Rady;
2) z zastrzeżeniem § 19 ust. 2 , wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej i Rady;
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach lokalnej strategiiopracowanej przez LGD;
4) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
5) uchwalanie zmian Statutu;
6) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji;
7) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;
9) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania;
10) inne niezbędne działania wynikające z etycznego i zgodnego z prawem działania Stowarzyszenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania.
6. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu jeden głos. Prawo do głosowania na Walnym Zebraniu można wykonywać przez ustanowionego pełnomocnika. 

§ 17.

1. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie. 
2. Do kompetencji Zarządu należy:
1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia (w tym Lokalnej Strategii Rozwoju);
2) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
4) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
5) zwoływanie Walnego Zebrania;
6) ustalanie wysokości składek członkowskich;
7) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura;
8) ustalanie wysokości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia;
9) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.

3. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

§ 18.

Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, kieruje i wykonuje prace organizacyjne i przygotowawcze.

§ 19.

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków Komisji wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Komisja na pierwszym zebraniu dokonuje ukonstytuowania wybierając spośród Członków: Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia;
2) ocena prac i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu;
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.

§ 20

1. Rada w co najmniej 50 % składa się z podmiotów o których mowa w art. 5 ust. 1 lit b i c rozporządzenia nr 1303/2013, przy czym na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% prawa głosu 
2. Członkowie Rady są wybierani przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród Członków Stowarzyszenia.
3. Rada na pierwszym zebraniu dokonuje ukonstytuowania wybierając spośród Członków: Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
4. W skład Rady wchodzi od 12 do 16 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne 
Zebranie w sposób zapewniający reprezentację przedstawicieli obszaru gmin członkowskich. Co najmniej połowę Członków Rady stanową przedstawiciele sektora gospodarczego i społecznego. 
5. Do kompetencji Rady należy:
1) wybór operacji (projektów), które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
2) opiniowanie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

§ 21.

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 14 ust. 1 pkt 2 i 3 w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu uzupełnienia ich składu.

§ 22.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji, dochodów z własnej działalności gospodarczej oraz ofiarności publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 23.

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach prawem przewidzianych.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.


Data publikacji tego materiału: Środa, 19 Sierpnia 2015 Godzina: 12:53.

Projekt i wykonanieWebInspiracje

Banery