Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Używane one są do określenia statystyk odwiedzin naszego serwisu. Nie pobieramy żadnych informacji o naszych czytelnikach. Twoja przeglądarka domyślnie przechowuje pliki cookie - pamiętaj o tym. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Zgadzam się - schowaj ten komunikat
Logo
Baner Strategia Budujemy Strategię Baner Strategia Baner Strategia
Baner Projekty
Baner Kontakt


Kampania informacyjnaStrategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na latach 2014 – 2020 będzie realizowana na obszarze: gminy i miasta Brzeziny, gminy Jeżów, gminy i miasta Koluszki oraz gminy Rogów.

Głównymi celami LSR jest:

1. Stworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na obszarze LGD poprzez: rozwijanie i wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców oraz podnoszenie kompetencji i promocja lokalnej przedsiębiorczości.

2. Zrównoważony rozwój obszaru LGD poprzez: rozwój infrastruktury lokalnej, wsparcie oddolnych inicjatyw lokalnych zachowujących dziedzictwo lokalne, wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój aktywności, kompetencji i życia społeczno-kulturalnego mieszkańców.

Realizacja powyższych celów zostanie osiągnięta m. in. poprzez następujące przedsięwzięcia:

1.      Przedsięwzięcia polegające na rozwoju istniejących działalności gospodarczych.

Wnioskodawcą mogą być osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą,  bez JSFP.

Wybór operacji do finansowania ma charakter konkursu, a operacje będą wybierane według lokalnych kryteriów wyboru, które zostały określone zostały w LSR.

Pomoc ma formę refundacji 70 % wartości zrealizowanej inwestycji netto. Max. kwota dofinansowania to 150 000 PLN netto przy minimalnej wartości inwestycji 50 000 PLN

2.      Przedsięwzięcia polegające na utworzeniu nowej działalności gospodarczej.

Wnioskodawcą mogą być mieszkańcy obszaru LGD w tym grupy defaworyzowane             

Wybór operacji do finansowania ma charakter konkursu, a operacje będą wybierane według lokalnych kryteriów wyboru, które zostały określone zostały w LSR.

Pomoc ma formę premii w wysokości  100 % wypłacanej w dwóch transzach:  70% po podpisaniu umowy oraz 30 % po zrealizowaniu założeń biznes planu oraz rozliczeniu się z niego. Kwota dofinansowania to 70 000 PLN.

3.      Przedsięwzięcia inwestycyjne polegające na budowie lub przebudowie  ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Wnioskodawcą mogą być osoby fizyczne i osoby prawne z wyłączeniem prowadzących działalność gospodarczą, bez JSFP (Jednostek Sektora  Finansów Publicznych).

Wybór operacji do finansowania ma charakter konkursu, a operacje będą wybierane według lokalnych kryteriów wyboru, które zostały określone zostały w LSR.

Pomoc ma formę refundacji 100 % wartości zrealizowanej inwestycji

Min. wartość dofinansowania to 50 000 PLN Max. kwota dofinansowania to 300 000 PLN

4.      Projekty grantowe.

Wnioskodawcą mogą być osoby fizyczne i osoby prawne z wyłączeniem prowadzących działalność gospodarczą, bez  JSFP (Jednostek Sektora  Finansów Publicznych).

Wybór operacji do finansowania ma charakter konkursu, a operacje będą wybierane według lokalnych kryteriów wyboru, które zostały określone zostały w LSR.

Pomoc ma formę refundacji 90 % wartości zrealizowanej operacji.

Min. wartość dofinansowania to 5 000 PLN Max. kwota dofinansowania to 30 000 PLN

Limity pomocy na operacje w ramach całego okresu programowania na lata 2014-2020 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1570 z późn. zm.).

1.      Limit na operacje polegające na rozwoju istniejących działalności gospodarczych – 300 000 PLN dla Beneficjenta

2.      Limit na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej – 100 000 PLN kwoty pomocy dla Beneficjenta

3.      Limit na operację z zakresu inwestycji polegających na budowie lub przebudowie  ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej – 300 000 PLN dla Beneficjenta

4.      Limit na operację z zakresu realizacji projektów grantowych  – 100 000 PLN kwoty pomocy dla Beneficjenta


--------------------------------

LGD Stowarzyszenie „Mroga” dla obsługi działań w ramach LSR realizowanej w ramach PROW na lata 2014 – 2020 opracowało odrębne kryteria wyboru dla:

- obsługi wniosków o udzielenie wsparcia na operację w zakresie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach PROW 2014-2020 na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, oraz

- obsługi wniosków o przyznanie pomocy dla działania: projekty grantowe w ramach PROW 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji zostały opracowane przez biuro LGD przy współpracy Zarządu LGD - na podstawie diagnozy, analizy SWOT. Kryteria wyboru operacji były konsultowane z członkami Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków, grupą roboczą pracującą przy budowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju, przedstawicielami samorządów lokalnych oraz lokalną społecznością – w czasie spotkań konsultacyjnych.

Wybór operacji do finansowania będzie miał charakter konkursu.

Operacje oceniane będą przede wszystkim pod kątem spójności proponowanego projektu z zapisami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym przede wszystkim z diagnozą obszaru zawartą w strategii, a także przewidzianymi w dokumencie wskaźnikami produktów i rezultatów. Premiowane będą ponad to projekty wykorzystujące lokalne potencjały do wyeliminowania zidentyfikowanych problemów. Zakłada się ponadto przyznawanie dodatkowych punktów projektom, które zakładają działania na rzecz ochrony środowiska, a także zaproponują innowacyjne podejście do rozwiązania zidentyfikowanych problemów:

- kryterium innowacyjność operacji - przewiduje premiowanie operacji, w których ma zastosowanie nowych rozwiązań w dziedzinie produktu, technologii, technik organizacji lub urządzeń i sprzętu nie stosowanych do tej pory na tym obszarze. Wykorzystywanie tych rzeczy spowoduje, że przyjęte rozwiązania będą innowacyjne, w zależności od tego na ile te zasoby są unikalne i charakterystyczne tylko na danym obszarze. Punktowane są operacje których innowacyjność będzie dotyczyła jak największego obszaru.

- kryterium środowiskowe – przewiduje premiowanie operacji, których realizacja przyczyni się do ochrony środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. zakup urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, zastosowanie technologii zmniejszającej emisję spalin, itp.)

LGD będzie premiowało operacje, których działanie operacji skierowane jest na grupy defaworyzowane do której zaliczamy osoby bezrobotne, osoby 50+, organizacje pozarządowe, w tym zajmujące się opieką nad osobami niepełnosprawnymi oraz mieszkańców terenów wiejskich z miejscowości do 5 tyś. mieszańców.

Dodatkowo LGD będzie premiowało wnioskodawców, którzy brali czynny udział w tworzeniu i konsultowaniu LSR – poprzez udział w spotkaniach konsultacyjnych, poprzez złożenie propozycji realizacji projektu.

Bardzo ważnym kryterium oceny – jest kryterium odnoszące się do tworzonych miejsc pracy:  im bardziej realizacja danej operacji przyczyni się do tworzenia miejsc pracy lub realizacja operacji spowoduje utworzenie większej ilości miejsc pracy operacja – tym otrzyma większą liczbę punktów.

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów są załącznikiem do Regulaminu Rady Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga" i zostały uchwalone przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - Uchwałą nr 10/2015 w dniu: 16.12.2015 r.


-------------------------------- 

Grupy szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji LSR oraz problemów odnoszących się do tych grup.

Na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych, w których udział brali przedstawiciele sektora: publicznego, gospodarczego, społecznego (w tym organizacje zajmujące się osobami niepełnosprawnymi) oraz mieszkańcy z terenu LGD, wyróżniono grupy szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji LSR. Do tych grup zaliczone zostały:

-          Grupy defaworyzowane – jako osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, do których skierować należy przede wszystkim działania związane z kształtowaniem i promocją postaw przedsiębiorczych, komercjalizacją usług oferty czasu wolnego, a także rozwojem infrastruktury użyteczności publicznej, w tym przede wszystkim: osoby bezrobotne, osoby w wieku 50+, organizacje pozarządowe, w tym zajmujące się opieką osobami niepełnosprawnymi oraz mieszkańcy terenów wiejskich z miejscowości do 5 tyś. mieszkańców.

-          Przedstawiciele trzeciego sektora (organizacje pozarządowe, OSP, grupy nieformalne, w tym Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły regionalne i ludowe, itp.) - będące wyrazem aktywności obywatelskiej, nośnikiem tradycji i kultury oraz podmiotami aktywnie działającymi na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i zagwarantowania spójności społecznej obszaru.

-          Samorządy gminne (mieszkańcy oraz władze publiczne i instytucje publiczne) - jako podmioty odpowiedzialne m.in. za rozwój infrastruktury i oferty czasu wolnego oraz jej beneficjenci, a także jako podmioty odpowiedzialne za politykę kulturalną, społeczną.

-          Przedsiębiorcy i podmioty gospodarcze, lokalni wytwórcy - podmioty, które - rozwijając oraz dywersyfikując swoją działalność – mogą przyczynić się do przywrócenia grup defaworyzowanych na rynku pracy w obieg społeczny i gospodarczy.

Uczestnicy konsultacji społecznych, w tym przedstawiciele grup defaworyzowanych oraz uczestnicy badania ankietowego, wskazali na następujące problemy obszaru LGD:

-          brak zakładów pracy zatrudniających osoby 50+,

-          bezrobocie,

-          zbyt mało działań i instytucji wspierających osoby bezrobotne oraz lokalnych przedsiębiorców,

-          niskie dochody mieszkańców obszaru Stowarzyszenia „MROGA”,

-          brak wsparcia organizacji działających na rzecz  osób niepełnosprawnych,

-          zbyt małe zaangażowanie mieszkańców w lokalne inicjatywy,

-          uboga oferta kulturalna,

-          niedostatecznie rozwinięta infrastruktura rekreacyjno-turystyczna i kulturalna,

-          brak spójnej promocji walorów gmin z terenu LGD.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”  w celu przywrócenia grup defaworyzowanych na rynek pracy oraz w obieg społeczny i gospodarczy zaplanowała następujące działania:

- premię na otwarcie działalności gospodarczej – działanie zrealizowane poprzez nabór wniosków w 2017 roku,

- dofinansowanie projektów grantowych, które będą miały wpływ na rozwój infrastruktury lokalnej, wsparcie oddolnych inicjatyw lokalnych zachowujących dziedzictwo lokalne, wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój aktywności, kompetencji i życia społeczno-kulturalnego mieszkańców – działanie będzie realizowane poprzez nabór wniosków w latach 2018 - 2019

Data publikacji tego materiału: Wtorek, 20 Marca 2018 Godzina: 09:25.

Projekt i wykonanieWebInspiracje

Banery