Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Używane one są do określenia statystyk odwiedzin naszego serwisu. Nie pobieramy żadnych informacji o naszych czytelnikach. Twoja przeglądarka domyślnie przechowuje pliki cookie - pamiętaj o tym. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Zgadzam się - schowaj ten komunikat
Logo
Baner Strategia Budujemy Strategię Baner Strategia Baner Strategia
Baner Projekty
Baner Kontakt


Projekty współpracyZAKRES DZIAŁANIA
W ramach działania pomoc jest przyznawana LGD na realizację projektów współpracy
międzyregionalnej i międzynarodowej:
1) zawartych w LSR;
2) nieuwzględnionych w LSR, ale zgodnych z celami LSR, opracowanej i realizowanej przez LGD.
Na projekt współpracy składa się:
1) przygotowanie projektu, w tym opracowanie koncepcji projektu;
2) realizacja projektu.
Projekty współpracy:
1) muszą zakładać realizację wspólnych przedsięwzięć;
2) mogą angażować, poza LGD, inne partnerstwa będące grupami lokalnych partnerów, które zajmują się zagadnieniem rozwoju obszarów wiejskich;
3) jeżeli angażują inne partnerstwa będące grupami lokalnych partnerów, o których mowa w pkt 2, wówczas poniesione przez nie koszty nie stanowią kosztu kwalifikowanego projektu; tylko koszty koordynacji są kwalifikowalne;
4) jeżeli dotyczą obszarów spoza Unii Europejskiej, wówczas wydatki poniesione w ramach realizacji tej części projektu, nie kwalifikują się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW);
5) jeżeli występują koszty związane z planowaniem i przygotowaniem projektu współpracy, tj. koszty organizacji spotkania partnerów w celu poszukiwania partnerów, zapoznania się i ustalenia warunków projektu współpracy, koszty takie są uznawane za koszt kwalifikowany i powinny stanowić integralną część projektu współpracy.

Procedura wyboru projektów współpracy

Projekty zawarte w LSR
Projekty takie są opisane w LSR, a ich oceny dokonuje się na podstawie kryteriów określonych dla projektów współpracy. W wyniku przeprowadzonej oceny, SW akceptuje lub odrzuca realizację projektu współpracy, co powoduje ewentualne zmniejszenie budżetu LSR o koszty realizacji niezaakceptowanego projektu współpracy. Niezaakceptowanie projektu współpracy nie powoduje jednak, że LSR jest odrzucana.
Projekty nieuwzględnione w LSR
W przypadku projektów współpracy nieuwzględnionych w LSR, LGD może wystąpić do SW, z którym podpisała umowę na realizację LSR, o akceptację takiego projektu na podstawie przedstawionego opisu projektu. W SW dokonuje się oceny projektu w oparciu o kryteria wyboru projektów współpracy. W wyniku przeprowadzonej oceny SW akceptuje lub odrzuca realizację projektu współpracy.

Kryteria wyboru (oceny) projektów współpracy:

Kryteria dostępu dla projektów współpracy:
1) projekt zakłada realizację wspólnych przedsięwzięć przez partnerów projektu,
2) projekt jest zgodny z LSR i przyczynia się do osiągnięcia celów LSR;
3) przynajmniej jeden spośród partnerów biorących udział w projekcie współpracy, musi być LGD wybraną w ramach realizacji osi 4-Leader PROW2007-2013;
4) w ramach projektu powołano koordynatora projektu.
Kryteria wyboru projektów współpracy dotyczą w szczególności:
1) potencjału administracyjnego koniecznego do zarządzania/koordynacji projektu;
2) celów projektu;
3) zakresu projektu, w tym wykorzystania lokalnych zasobów i innowacyjnego charakteru prezentowanych rozwiązań;
4) budżetu;
5) oddziaływania projektu na środowisko lokalne.

Harmonogram wyboru i realizacji projektów współpracy

Projekty współpracy opisane w LSR i zaakceptowane przez SW ? instytucję pełniącą funkcję instytucji wdrażającej dla podejścia Leader, mogą być realizowane po podpisaniu umowy z LGD, które zostały wybrane w pierwszym naborze wniosków na realizację LSR (trzeci kwartał 2008 r.). W przypadku projektów współpracy, które nie zostały uwzględnione w LSR, ale są zgodne z celami LSR, są one przedkładane do zatwierdzenia przez SW, ale najpóźniej do 31 grudnia 2013 r., a ich realizacja musi mieć miejsce w okresie realizacji PROW 2007-2013.

Data publikacji tego materiału: Wtorek, 6 Maja 2014 Godzina: 15:41.

Projekt i wykonanieWebInspiracje

Banery