Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Używane one są do określenia statystyk odwiedzin naszego serwisu. Nie pobieramy żadnych informacji o naszych czytelnikach. Twoja przeglądarka domyślnie przechowuje pliki cookie - pamiętaj o tym. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Zgadzam się - schowaj ten komunikat
Logo
Baner Strategia Budujemy Strategię Baner Strategia Baner Strategia
Baner Projekty
Baner Kontakt


Różnicowanie w kierunku działaności nierolniczej

CEL DZIAŁANIA
Tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz promocja zatrudnienia poza rolnictwem na  obszarach wiejskich. 

WNIOSKODAWCA
O pomoc może ubiegać się rolnik, lub jego domownik, lub małżonek tego rolnika, który m.in.:

 • jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia, 
 • ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do: 

- gminy wiejskiej, lub
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

 • jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika albo ten rolnik był domownikiem rolnika posiadającego takie gospodarstwo rolne albo jego małżonkiem.

KATEGORIE DZIAŁALNOŚCI OBJĘTYCH WSPARCIEM
Pomoc jest udzielana z tytułu podejmowania lub wykonywania działalności w zakresie:

 1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, 
 2. usług dla ludności, 
 3. sprzedaży hurtowej i detalicznej, 
 4. rzemiosła lub rękodzielnictwa, 
 5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, 
 6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, w tym 
 7. wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub 
 8. świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym, 
 9. usług transportowych, 
 10. usług komunalnych, 
 11. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, 
 12. magazynowania lub przechowywania towarów, 
 13. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, 
 14. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

FORMA, POZIOM I WYSOKOŚĆ POMOCY
Pomoc udzielana jest w formie refundacji do:
- 50% kosztów kwalifikowalnych operacji , albo
- 80% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku wystąpienia w gospodarstwie rolnym rolnika szkody spowodowanej przez co najmniej jedno ze zdarzeń losowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2-11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.), tj. przez: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu Beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć 100 tys. zł albo 500 tys. zł ? w przypadku, gdy Beneficjent realizuje wyłącznie operację albo operacje dotyczące wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego.


Ulotka informacyjna : Pobierz plik: ulotka___roznicowanie.pdf
ulotka informacyjna (Rozmiar pliku: 163.08KB)


Poradnik dla beneficjentów: Pobierz plik: poradnik_dla_beneficjenta___roznicowanie.pdf
Poradnik dla beneficjentów - różnicowanie (Rozmiar pliku: 598.66KB)

Data publikacji tego materiału: Wtorek, 6 Maja 2014 Godzina: 15:39.

Projekt i wykonanieWebInspiracje

Banery