Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Używane one są do określenia statystyk odwiedzin naszego serwisu. Nie pobieramy żadnych informacji o naszych czytelnikach. Twoja przeglądarka domyślnie przechowuje pliki cookie - pamiętaj o tym. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Zgadzam się - schowaj ten komunikat
Logo
Baner Strategia Budujemy Strategię Baner Strategia Baner Strategia
Baner Projekty
Baner Kontakt


Małe projekty

CEL DZIAŁANIA
Poprawa jakości życia lub zróżnicowanie działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3- Jakoś życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, pod warunkiem spełnienia kryteriów dostępu i wyboru.

ZAKRES DZIAŁANIA

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:

1. podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez:

- udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie,
? organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy,
? organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów,
? zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;

2. rozwijania aktywności społeczności lokalnej przez:
- promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych
? promocję lokalnej przedsiębiorczości
? remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów;

3. rozwijania turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez: 
- utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR,
? przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,
? budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej; 

4. promowania, zachowania, odtworzenia, zabezpieczenia lub oznakowania cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;

5. zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez: 

- odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków,
? remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje, ? kultywowanie:

a) miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
b) języka regionalnego i gwary,
c) tradycyjnych zawodów i rzemiosła,

- prowadzenia badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

6. inicjowania powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej ?produktami lub usługami lokalnymi?, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez: 
- udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych,
? promocję produktów lub usług lokalnych,
? uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
? budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych,
? budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych,
? badanie rynku produktów lub usług lokalnych ? z wyłączeniem działalności rolniczej;

7. wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.

WNIOSKODAWCA
1.osoby fizyczne, które są:
a) obywatelami państwa członkowskiego UE
b) pełnoletnie
c) zamieszkałe na obszarze objętym LSR lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze
2.osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznają zdolność prawną:
a) działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR lub
b) utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność w tym obszarze

KRYTERIA DOSTĘPU
Pomoc na małe projekty może być przyznana, jeżeli mały projekt:
1.nie będzie finansowany z udziałem innych środków publicznych,
z wyłączeniem przypadków współfinansowania:
a. z Funduszu Kościelnego
b. ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego
2.będzie realizowany w nie więcej niż dwóch etapach, jego zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną będącą refundacji kosztów kwalifikowalnych wypłacana po zrealizowaniu całego małego projektu nastąpi w terminie 2 lat od zawarcia umowy przyznania pomocy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.
3.płatność ostateczna obejmować będzie nie mniej niż 25% łącznej planowanej kwoty pomocy.

FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć 50.000 zł.

POZIOM POMOCY
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Data publikacji tego materiału: Wtorek, 6 Maja 2014 Godzina: 15:02.

Projekt i wykonanieWebInspiracje

Banery