Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Używane one są do określenia statystyk odwiedzin naszego serwisu. Nie pobieramy żadnych informacji o naszych czytelnikach. Twoja przeglądarka domyślnie przechowuje pliki cookie - pamiętaj o tym. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Zgadzam się - schowaj ten komunikat
Logo
Baner Strategia Budujemy Strategię Baner Strategia Baner Strategia
Baner Projekty
Baner Kontakt

Tutaj jesteś: Strona główna | Aktualności

Aktualności

Kampania informacyjna na temat głównych założeń LSR na lata 2014 – 2020.

Zgodnie z zapisami w „Planie Komunikacji” zachęcamy Państwa do zapoznania się z „Kampanią informacyjną na temat głównych założeń LSR na lata 2014 – 2020 oraz o dalszej możliwości aplikowania. 
„Kampania informacyjna na temat głównych założeń LSR na lata 2014 – 2020 na obszarze Stowarzyszenia      Na Rzecz Społeczności Lokalnej „Mroga” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”, Lokalną Strategię Rozwoju  (LSR) w ramach PROW 2014-2020 w zakresie działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, wdraża na podstawie podpisanej 19 maja 2016 roku umowy z Zarządem Województwa Łódzkiego.

LSR na lata 2014 – 2020 jest dokumentem programowym Stowarzyszenia „Mroga” w którym zostały wytyczone kierunki działania oraz obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju.

Głównymi celami LSR jest:

1. Stworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na obszarze LGD poprzez: rozwijanie i wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców oraz podnoszenie kompetencji i promocja lokalnej przedsiębiorczości.

2. Zrównoważony rozwój obszaru LGD poprzez: rozwój infrastruktury lokalnej, wsparcie oddolnych inicjatyw lokalnych zachowujących dziedzictwo lokalne, wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój aktywności, kompetencji i życia społeczno-kulturalnego mieszkańców.

Stowarzyszenie „Mroga” tworząc LSR na lata 2014 – 2020 przeprowadziło szereg konsultacji społecznych, w których udział brali przedstawiciele sektora: publicznego, gospodarczego, społecznego (w tym organizacje zajmujące się osobami niepełnosprawnymi) oraz mieszkańcy z terenu LGD. Na ich podstawie  wyłoniono grupy kluczowe z punktu widzenia realizacji LSR:

 - Grupy defaworyzowane – jako osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, do których skierować należy przede wszystkim działania związane z kształtowaniem i promocją postaw przedsiębiorczych, komercjalizacją usług oferty czasu wolnego, a także rozwojem infrastruktury użyteczności publicznej, w tym przede wszystkim: osoby bezrobotne, osoby w wieku 50+, organizacje pozarządowe, w tym zajmujące się opieką osobami niepełnosprawnymi oraz mieszkańcy terenów wiejskich z miejscowości do 5 tyś. mieszkańców.

Przedstawiciele trzeciego sektora(organizacje pozarządowe, OSP, grupy nieformalne, w tym Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły regionalne i ludowe, itp.) - będące wyrazem aktywności obywatelskiej, nośnikiem tradycji i kultury oraz podmiotami aktywnie działającymi na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i zagwarantowania spójności społecznej obszaru.

Samorządy gminne (mieszkańcy oraz władze publiczne i instytucje publiczne) - jako podmioty odpowiedzialne m.in. za rozwój infrastruktury  i oferty czasu wolnego oraz jej beneficjenci, a także jako podmioty odpowiedzialne za politykę kulturalną, społeczną.

Przedsiębiorcy i podmioty gospodarcze, lokalni wytwórcy - podmioty, które - rozwijając oraz dywersyfikując swoją działalność – mogą przyczynić się do przywrócenia grup defaworyzowanych   na rynku pracy w obieg społeczny i gospodarczy.

Na podstawie wytyczonych w LSR kierunków i obszarów działań oraz zgodnie z obowiązującym Harmonogramem realizacji planu komunikacyjnego Stowarzyszenie „Mroga” przeprowadza nabory w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w zakresie:

1. Zakładania nowych działalności gospodarczych – wsparcie finansowe  na operacje polegające na utworzeniu nowych przedsiębiorstw.

Kto może ubiegać się o pomoc?

O przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej może ubiegać się osoba fizyczna, jeżeli:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) jest pełnoletnia,

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalność gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

Uwaga: Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów         o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. W celu uzyskania numeru identyfikacyjnego w ewidencji producentów, należy złożyć wniosek o wpis       do ewidencji producentów. Wniosek składa się do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Warunki uzyskania pomocy

1)      Podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

· nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.        w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885 z 2009 r. poz. 489 oraz z 2017 r. poz. 2440) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,

· w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

– i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie

2) operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej,  do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, oraz:

· zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności lub

· utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, i zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę;

Beneficjent realizuje zobowiązanie w zakresie:

 1. wykonywania działalności gospodarczej,
 2. podlegania ubezpieczeniom,
 3. utrzymania miejsca pracy
  – przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji:

· mieszczą się w zakresie kosztów kwalifikowalnych,

· nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR;

Biznesplan jest racjonalny, ekonomiczny i uzasadniony zakresem operacji, w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.

Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych.

Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR.

Inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji.

Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

Została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

1) koszty ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi”,

2) zakupu robót budowlanych lub usług,

3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń  za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,

6) zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,

7) zakupu nowych rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,

8) podatek od wartości dodanej (VAT), z wyjątkiem podatku którego nie można odzyskać na mocy prawodawstwa krajo­wego VAT.

– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Kody PKD wykluczone z możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy

Pomoc nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana  w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;

2) górnictwo i wydobywanie;

3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;

4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;

5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;

6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;

7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;

8) produkcja metali;

9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;

10) transport lotniczy i kolejowy;

11) gospodarka magazynowa.

Forma i wysokość dofinansowania

Wysokość pomocy na operację wynosi 70 000 zł

Pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii)

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że:

1) pierwsza transza obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli beneficjent:

a) złożył wniosek o wpis do działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, która będzie podjęta we własnym imieniu, do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i dokonano wpisu tej działalności do CEIDG,

b) uzyska pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją

c)dokonał zgłoszenia działalności gospodarczej do rejestru działalności regulowanej,

d) złożył zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie,

e) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie,

f) złożył wniosek o płatność

2) druga transza obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli:

a) operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem,

b) beneficjent podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy prawo przedsiębiorców, oraz:

·         zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności,

·         utworzył co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i zatrudnił osobę, dla której zostało utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę lub zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlega tym ubezpieczeniom,

·         zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie,

·         udokumentował zrealizowanie operacji,

·         złożył wniosek o płatność drugiej transzy pomocy nie później niż w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 30 czerwca 2024 r.

2. Rozwijanie istniejących działalności gospodarczych –  wsparcie finansowe  na operacje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w tym przynajmniej jednego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na innowacje.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

O przyznanie pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej może ubiegać się podmiot wykonujący działalność gospodarczą, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców tj.:

·         Osoba fizyczna, jeżeli:

              a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

              b) jest pełnoletnia,

              c) miejsce wykonywania działalności gospodarczej, oznaczone adresem wpisanym do Centralnej Ewidencji   i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, 

·         osoba prawna, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR albo

·         jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

 

Gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej  w formie spółki cywilnej w/w warunki powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.

 Uwaga: Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny producenta. w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. W celu uzyskania numeru identyfikacyjnego w ewidencji producentów, należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów. Wniosek składa się do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Warunki, które musi  spełniać podmiot ubiegający się o dofinansowanie

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pomoc na operację w zakresie rozwijania działalności gospodarczej jest przyznawana w przypadku, gdy:

·         podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców oraz nadal wykonuje tę działalność;

·         utworzy co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne które będzie uzasadnione zakresem realizacji operacji i utrzyma je przez co najmniej 3 lata od wypłaty płatności końcowej;

·         podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie określonym §2 ust. 1 pkt 2 lit. a albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy;

·         podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych lub w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.  o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – w przypadku ubiegania się o przyznanie tej pomocy przez podmiot, który wykonuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.

 

 Forma i wysokość dofinansowania.

·         Pomoc przyznawana jest  w formie refundacji do 70% kosztów kwalifikowalnych ale nie więcej niż 150.000 zł.

·         Koszty kwalifikowane operacji nie mogą być współfinansowane z innych środków publicznych.

·         Całkowita wartość operacji nie może być mniejsza niż 50.000 zł.

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi”  tj. honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności. Koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji,

2) zakupu robót budowlanych lub usług,

3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,

6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą. Koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne,

7) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,

8) podatku od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku którego nie można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT (zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013) – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Kody PKD w ramach których nie można ubiegać się o przyznanie pomocy

Pomoc nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;

2) górnictwo i wydobywanie;

3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;

4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;

5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;

6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;

7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;

8) produkcja metali;

9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;

10) transport lotniczy i kolejowy;

11) gospodarka magazynowa.


3.  Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Pomoc na operację w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej jest przyznawana, jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

Przed przystąpieniem do opracowania wniosku i biznesplanu zachęcamy Państwa do przeanalizowania wymogów wynikających z dokumentacji konkursowej załączonej do ogłoszenia o naborze oraz przeanalizowania samych wniosków, wymaganych załączników, instrukcji do wniosku i biznesplanu, wzorów umowy, którą będziecie podpisywać.

Nabór ma charakter konkursowy czyli dofinansowanie otrzymają wnioski, które uzyskają najwięcej punktów według kryteriów wyboru i zmieszczą się w limicie środków. W przypadku, gdy dwa wnioski uzyskają tą samą liczbę punktów, o miejsce na liście rankingowej decydować będzie termin (dzień, godzina) przyjęcia wniosku.

 

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej www.mrogapoleca.pl,

fb LGD MROGA

oraz zapraszamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia   44/714 – 58 – 32Data publikacji: Piątek, 24 Lutego 2023. Godzina: 12:31.

Wróć do przeglądania wszystkich newsów

Do góry
 • Logo

 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga"

  11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, Polska
  gmina: Koluszki, powiat: łódzki wschodni, województwo: łódzkie

  Tel.: 44 714 58 32
  Faks: 44 714 58 32
  E-mail: stowarzyszenie.mroga@wp.pl
  Strona: www.mroga.pl

 • Wszelkie prawa zastrzeżone
  Copyrights © 2013-2024 dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga".

Projekt i wykonanieWebInspiracje

Banery