Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Używane one są do określenia statystyk odwiedzin naszego serwisu. Nie pobieramy żadnych informacji o naszych czytelnikach. Twoja przeglądarka domyślnie przechowuje pliki cookie - pamiętaj o tym. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Zgadzam się - schowaj ten komunikat
Logo
Baner Strategia Baner Strategia
Baner Projekty
Baner Kontakt

Tutaj jesteś: Strona główna | Aktualności

Aktualności

Kampania informacyjna na temat realizacji LSR na lata 2014 – 2020

Zgodnie z zapisami w „Planie Komunikacji” zachęcamy Państwa do zapoznania się z „Kampanią informacyjną na temat realizacji LSR na lata 2014 – 2020 oraz o dalszej możliwości aplikowania”.„Kampania informacyjna na temat realizacji LSR na lata 2014 – 2020 na obszarze Stowarzyszenia Na Rzecz Społeczności Lokalnej „Mroga” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”, Lokalną Strategię Rozwoju  (LSR) w ramach PROW 2014-20120 w zakresie działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, wdraża na podstawie podpisanej 19 maja 2016 roku umowy z Zarządem Województwa Łódzkiego.

LSR na lata 2014 – 2020 jest dokumentem programowym Stowarzyszenia „Mroga” w którym zostały wytyczone kierunki działania oraz obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju.

 

Głównymi celami LSR jest:

1.      Stworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na obszarze LGD poprzez: rozwijanie i wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców oraz podnoszenie kompetencji i promocja lokalnej przedsiębiorczości.

2.      Zrównoważony rozwój obszaru LGD poprzez: rozwój infrastruktury lokalnej, wsparcie oddolnych inicjatyw lokalnych zachowujących dziedzictwo lokalne, wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój aktywności, kompetencji i życia społeczno-kulturalnego mieszkańców.

 

Stowarzyszenie „Mroga” tworząc LSR na lata 2014 – 2020 przeprowadziło szereg konsultacji społecznych, w których udział brali przedstawiciele sektora: publicznego, gospodarczego, społecznego (w tym organizacje zajmujące się osobami niepełnosprawnymi) oraz mieszkańcy z terenu LGD. Na ich podstawie  wyłoniono grupy kluczowe z punktu widzenia realizacji LSR:

 - Grupy defaworyzowane – jako osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, do których skierować należy przede wszystkim działania związane z kształtowaniem i promocją postaw przedsiębiorczych, komercjalizacją usług oferty czasu wolnego, a także rozwojem infrastruktury użyteczności publicznej, w tym przede wszystkim: osoby bezrobotne, osoby w wieku 50+, organizacje pozarządowe, w tym zajmujące się opieką osobami niepełnosprawnymi oraz mieszkańcy terenów wiejskich z miejscowości do 5 tyś. mieszkańców.

- Przedstawiciele trzeciego sektora(organizacje pozarządowe, OSP, grupy nieformalne, w tym Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły regionalne i ludowe, itp.) - będące wyrazem aktywności obywatelskiej, nośnikiem tradycji i kultury oraz podmiotami aktywnie działającymi na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i zagwarantowania spójności społecznej obszaru.

- Samorządy gminne (mieszkańcy oraz władze publiczne i instytucje publiczne) - jako podmioty odpowiedzialne m.in. za rozwój infrastruktury i oferty czasu wolnego oraz jej beneficjenci, a także jako podmioty odpowiedzialne za politykę kulturalną, społeczną.

- Przedsiębiorcy i podmioty gospodarcze, lokalni wytwórcy - podmioty, które - rozwijając oraz dywersyfikując swoją działalność – mogą przyczynić się do przywrócenia grup defaworyzowanych na rynku pracy w obieg społeczny i gospodarczy.

 

Na podstawie wytyczonych w LSR kierunków i obszarów działań Stowarzyszenie „Mroga” w dniach od 01.03.2022 r. do 30.03.2022 r., prowadzi nabory w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w zakresie:

1.      Zakładania nowych działalności gospodarczych – wsparcie finansowe na operacje  polegające na utworzeniu nowych przedsiębiorstw w tym przynajmniej jednego nowego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na innowacje.

Kto może ubiegać się o pomoc?

O przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej może ubiegać się osoba fizyczna, jeżeli:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) jest pełnoletnia,

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR - właściwym jest dokumentowanie miejsca zamieszkania podmiotu poprzez wskazanie: - adresu zameldowania na pobyt stały potwierdzonego wpisem w dowodzie osobistym (jeżeli wpis w tym zakresie jest aktualny), albo – adresu zameldowania na pobyt stały lub czasowy potwierdzonego w zaświadczeniu z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku, gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu, zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku).

Uwaga:Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny producenta. W celu uzyskania numeru identyfikacyjnego w ewidencji producentów, należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów. Wniosek składa się do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Warunki uzyskania pomocy

1)      Podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

· nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,

· w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

– i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie

2)      operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, oraz:

· zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności lub

· utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, i zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę;

3)      podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w ramach poddziałań:

· pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,

· pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw;

Beneficjent realizuje zobowiązanie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

1) wykonywania działalności gospodarczej,

2) podlegania ubezpieczeniom,

3) utrzymania miejsca pracy

– przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Zobowiązanie w zakresie podlegania ubezpieczeniom uznaje się również za realizowane, jeżeli – w przypadku zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych z powodu objęcia beneficjenta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku macierzyńskiego – beneficjent podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Zobowiązanie w zakresie utrzymania miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, uznaje się również za realizowane, jeżeli beneficjent zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlega tym ubezpieczeniom.

Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji:

· mieszczą się w zakresie kosztów kwalifikowalnych,

· nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR;

Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.

Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych.

Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR.

Inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji.

Wartość operacji wynosi co najmniej 50 tys. złotych, a wnioskowana kwota pomocy 70 tys.

Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

Została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

1) koszty ogólne związane z wydatkami na:

a) budowę, nabycie, włącznie z leasingiem, lub modernizację nieruchomości

b) zakup lub leasing nowych maszyn i wyposażenia do wartości rynkowej majątku takich jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności. Studia wykonalności są nadal traktowane jako wydatki kwalifikowalne, nawet w przypadku gdy w oparciu o ich rezultaty nie dokonuje się wydatków określonych w lit. a) i b);

2) zakupu robót budowlanych lub usług,

3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,

6) zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,

7) zakupu nowych rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,

8) podatek od wartości dodanej (VAT), z wyjątkiem podatku którego nie można odzyskać na mocy prawodawstwa krajo­wego VAT. – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Kody PKD wykluczone z możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy

Pomoc nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;

2) górnictwo i wydobywanie;

3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;

4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;

5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;

6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;

7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;

8) produkcja metali;

9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;

10) transport lotniczy i kolejowy;

11) gospodarka magazynowa.

Forma i wysokość dofinansowania

Wysokość pomocy na operację wynosi 70 000 zł

Pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii)

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że:

1) pierwsza transza obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli beneficjent

2) druga transza obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana.

 

2.      Rozwijanie istniejących działalności gospodarczych –  wsparcie finansowe  na operacje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w tym przynajmniej jednego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na innowacje.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

O przyznanie pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej może ubiegać się podmiot wykonujący działalność gospodarczą, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców tj.:

 • Osoba fizyczna, jeżeli:

              a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

              b) jest pełnoletnia,

              c) posiada miejsce wykonywania działalności gospodarczej, oznaczone adresem     
                   wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  
                   na obszarze wiejskim objętym LSR, a w przypadku braku takiego wpisu
                   w zakresie (stałego) miejsca wykonywania działalności gospodarczej –
                   warunkiem przyznania pomocy będzie zamieszkanie osoby fizycznej wykonującej                            działalność gospodarczą na obszarze LSR,

 

 • osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR albo
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR. Spółki kapitałowe w organizacji mogą ubiegać się wyłącznie
  o pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

 

Gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej  w formie spółki cywilnej w/w warunki powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.

 

W przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą,  pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi:

 • mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz  osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;
 • małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz  osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

 

Warunki, które musi  spełniać podmiot ubiegający się o dofinansowanie

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pomoc na operację w zakresie rozwijania działalności gospodarczej jest przyznawana w przypadku, gdy:

 

 • podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców oraz nadal wykonuje tę działalność;
 • utworzy co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne na podstawie umowy o pracę oraz utrzyma go wraz z dotychczasowymi etatami przez co najmniej 3 lata od wypłaty płatności końcowej;
 • podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie  podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy;
 • podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych lub w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 –
  w przypadku ubiegania się o przyznanie tej pomocy przez podmiot, który wykonuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.

 Forma i wysokość dofinansowania.

 • Pomoc przyznawana jest  w formie refundacji do 70% kosztów kwalifikowalnych ale nie więcej niż 150.000 zł.
 • Koszty kwalifikowalne operacji nie mogą być współfinansowane z innych środków publicznych.
 • Całkowita wartość operacji nie może być mniejsza niż 50.000 zł.

 

Na co można uzyskać środki

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi” tj.  honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności. Koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji,

2) zakupu robót budowlanych lub usług,

3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,

6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą. Koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne,

7) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,

8) podatku od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku którego nie można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT (zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia
nr 1303/2013) – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Kody PKD w ramach których nie można ubiegać się o przyznanie pomocy

Pomoc nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;

2) górnictwo i wydobywanie;

3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;

4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;

5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;

6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;

7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;

8) produkcja metali;

9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;

10) transport lotniczy i kolejowy;

11) gospodarka magazynowa.

 

3.      Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Pomoc na operację w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej jest przyznawana, jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

Przed przystąpieniem do opracowania wniosku i biznesplanu zachęcamy Państwa do przeanalizowania wymogów wynikających z dokumentacji konkursowej załączonej do ogłoszenia o naborze oraz przeanalizowania samych wniosków, wymaganych załączników, instrukcji do wniosku i biznesplanu, wzorów umowy, którą będziecie podpisywać. Nabór ma charakter konkursowy czyli dofinansowanie otrzymają wnioski, które uzyskają najwięcej punktów według kryteriów wyboru i zmieszczą się w limicie środków.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej www.mrogapoleca.pl, fb LGD MROGA oraz zapraszamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia 44/714 – 58 – 32

 


Data publikacji: Wtorek, 8 Marca 2022. Godzina: 14:04.

Wróć do przeglądania wszystkich newsów

Do góry
 • Logo

 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga"

  11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, Polska
  gmina: Koluszki, powiat: łódzki wschodni, województwo: łódzkie

  Tel.: 44 714 58 32
  Faks: 44 714 58 32
  E-mail: stowarzyszenie.mroga@wp.pl
  Strona: www.mroga.pl

 • Wszelkie prawa zastrzeżone
  Copyrights © 2013-2022 dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga".

Projekt i wykonanieWebInspiracje

Banery