Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Używane one są do określenia statystyk odwiedzin naszego serwisu. Nie pobieramy żadnych informacji o naszych czytelnikach. Twoja przeglądarka domyślnie przechowuje pliki cookie - pamiętaj o tym. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Zgadzam się - schowaj ten komunikat
Logo
Baner Strategia Budujemy Strategię Baner Strategia Baner Strategia
Baner Projekty
Baner Kontakt

Tutaj jesteś: Strona główna | Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie o naborze 3/2020 - inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury.Data publikacji: 31.01.2020 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2020 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


I. Termin i miejsce składania wniosków:

·         Termin: od 17.02.2020 r. do dnia 17.03.2020 r.

·         Godz. składania: od 9.00 do 14.00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”, ul. 11 Listopada 65, pok. 311, 95-040 Koluszki.

II. Forma wsparcia:        

 • do 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
 • do 100% kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych podmiotów.
 • Maksymalna wysokość pomocy wynosi 300 000,00 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przepisu tego nie stosuje się do jednostek sektora finansów publicznych. Minimalna wysokość pomocy – 50 000,00 zł.         

III. Zakres tematyczny:

Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (§2 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570);

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki:

Cel ogólny LSR:
2.0 Zrównoważony rozwój obszaru LGD

Cel szczegółowy LSR:
2.1. Rozwój infrastruktury lokalnej.

Przedsięwzięcie:
P.2.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Wskaźniki:
1. Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 2 szt.
2. Liczba podmiotów działających w sferze kultury które otrzymały wsparcie w ramach LSR - 4 szt.

IV.  Warunki udzielenia wsparcia:

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto:

·         spełnić warunki oceny zgodności z LSR,

·         osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 12 pkt. z łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz jednym w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. !!! Zaleca się złożenie wniosku w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

V. Kryteria wyboru projektów.

Dostępne są na stronie internetowej www.mrogapoleca.pl

Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 12 pkt. z łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

VI. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1.      Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

2.      Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 1.227.884,63 zł

VIII. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność wraz z instrukcjami oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia.

Dostępne są na stronie Zarządu Województwa Łódzkiego - www.lodzkie.pl, ARiMR - www.arimr.gov.pl oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga” www.mrogapoleca.pl

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”,  ul.11 Listopada 65, pok. 311, 95-040 Koluszki - od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, tel. (44) 714 58 32, email: stowarzyszenie.mroga@wp.pl

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji
wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.mrogapoleca.pl.

Załączniki: 

Treść ogłoszenia (PDF)

1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia (PDF)

2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji

3. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja – pkt. I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (przejdź na stronę ARiMR)

4. Wzór umowy o przyznanie pomocy – pkt. I. 6 (przejdź na stronę ARiMR)

5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX)

Załączniki dodatkowe: 

1. Formularz uzasadnienia spełnienia kryterium PDF

1A. Formularz uzasadnienie spełnienia kryterium DOC

2. Zobowiązanie wnioskodawcy do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej za pośrednictwem LGD oraz wypełnienia ankiet monitorujących realizację operacji na potrzeby LGD (DOCX).

3. Oświadczenie wnioskodawcy o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (DOCX)

Załączniki informacyjne:

1. Lokalne Kryteria Wyboru - Budowa lub przebudowa... od str. 21 (PDF)

Aktualizacja 12.02.2020 - 1. a. Interpretacja poszczególnych kryteriów (PDF)

2. Procedury wyboru i oceny operacji (paczka ZIP)

3. Lokalna Strategia Rozwoju
Data publikacji: Piątek, 31 Stycznia 2020. Godzina: 11:10.

Wróć do przeglądania wszystkich newsów

Do góry
 • Logo

 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga"

  11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, Polska
  gmina: Koluszki, powiat: łódzki wschodni, województwo: łódzkie

  Tel.: 44 714 58 32
  Faks: 44 714 58 32
  E-mail: stowarzyszenie.mroga@wp.pl
  Strona: www.mroga.pl

 • Wszelkie prawa zastrzeżone
  Copyrights © 2013-2024 dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga".

Projekt i wykonanieWebInspiracje

Banery